Download PDF test

CJENOVNIK


TARIFA I

Pretplata na službena glasila, za II polugodište 2019. godina:

«Službeni glasnik BiH», «Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori» 

120,00 KM

«Službene novine Federacije BiH»

110,00 KM

«Službene novine Kantona Sarajevo»

80,00 KM

Ova tarifa se primjenjuje od 1.7.2019. godine

Uplate se vrše UNAPRIJED za II polugodište u KM.

U cijenu je uračunat PDV 17%.


TARIFA II

za 2019. godinu
(za strana pravna i fizička lica)

Stranim licima u smislu ovog zakona smatra se pravno lice sa sjedištem u inozemstvu i fizičko lice sa prebivalištem u inozemstvu (član 4. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju  - «Službene novine Federacije BiH», broj 35/98), plaćaju:

Na ime pretplate na (za 2019. godina):

«Službeni glasnik BiH», «Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori» 

150,00 EUR

«Službene novine Federacije BiH»

140,00 EUR

«Službene novine Kantona Sarajevo»

110,00 EUR

«Internet izdanje»

123,00 EUR

Ova tarifa se primjenjuje od 1.7.2019.

Plaćanje doznakom, plaćanje čekom, pretplata se uvećava za troškove honorisanja od iznosa čeka 1% minimalno EUR 5,10 plus troškovi poštarine.

U cijenu je uračunat PDV 17%.

Uplate se vrše u EUR-ima prema Kursnoj-Tečajnoj listi Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Uplate se mogu vršiti i u drugim stranim važećim valutama.


TARIFA III

USLUGE OGLAŠAVANJA

Organi, organizacije, zajednice i pojedinci koji dostavljaju oglase radi objavljivanja u službenim glasilima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo na ime objave plaćaju po propisanoj tarifi, i to:

1. MALI OGLASI
- za fizička lica    3,00 KM
- za pravna lica (nevažeća licenca, PDV-uvjerenja, saobraćajna dozvola)   10,00 KM

2. Proglašenje jednog pečata nevažećim 15,00 KM

3. Sudski oglasi

-  stečaj (otvaranje, poziv za diobu, zatvaranje, odbijanje prijedloga za stečaj i sl.)   50,00 KM

-  likvidacija (poziv na raspravu, otvaranje, zatvaranje, odbijanje prijedloga za likvidaciju i sl.)   30,00 KM

-  proglašenje umrlim (nestalih)   15,00 KM

-  postavljanje privremenog zastupnika  15,00 KM

-  ostavinski postupak  15,00 KM

-  preuzimanje, sticanje i svaka namjena dionica  15,00 KM

-  zabilježba o pokretanju likviadacionog postupka u sudski registar  150,00 KM

-  smanjenje/povećanje temeljnog kapitala (odluka firme)- kratak tekst  65,00 KM

-  smanjenje/povećanje temeljnog kapitala ( ovjera od notara)- dugi tekst  150,00 KM

-  poziv za ročište  30,00 KM

-  najava uspostave ZK uloška (jedan oglas)  50,00 KM

-  najava sa prepisom posjedovnog lista-objava jedne stranice   300,00 KM

4.  Sudski registar

-  sudski registar (upis,izmjena,dopuna i sl.) - dugi tekst  150,00 KM

-  smanjenje/povećanje temeljnog kapitala  65,00 KM

-  sudski registar ( upis, dopuna djelatnosti i sl. ) - skraćeni tekst  50,00 KM

-  izmjena podataka (adresa, osnivač) - skraćeni tekst  30,00 KM

-  brisanje iz sudskog registra - pojedinačno   30,00 KM

-  brisanje iz sudskog registra po spisku  20,00 KM

-  proglašenje mjenice nevažećom  30,00 KM

-  prestanak rada  30,00 KM

5. Licence - međunarodna otpremništva ( rješenja i si. )    65,00 KM

6. Rješenje o upisu u registar udruženja građana, fondacija/zaklada na državnom,
    federalnom i kantonalnom nivou

-  upis   80,00 KM

-  promjena  30,00 KM

-  brisanje  30,00 KM

-  odbacivanje zahtjeva  65,00 KM

U cijcne je uračunat PDV 17% ( preračunata stopa 14,53% ) Za sve vrste oglasa uplate se vrše UNAPRIJED u korist transakcijskih računa, ili na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, ulica Dž. Bijedića broj 39/III

Uplatnica treba da bude čitko popunjena sa naznakom svrhe uplate.

Ova tarifa se primjenjuje od 01.7.2019. godine. Uplate se vrše u KM.


TARIFA V

Cijena objavljenih konkursa-natječaja, licitacija i dr.

Cijena jedne stranice sa PDV-om

300,00 KM

1/2 stranice sa PDV-om

150,00 KM

1/4 stranice sa PDV-om

75,00 KM

jedan cm jednog stupca sa PDV-om

                                      6,80 KM

U cijenu je uračunat PDV 17% ( preračunata stopa 14,53% )

Za sve objave, uplate se vrše po ispostavljenoj fakturi u roku od petnaest dana u korist transakcijskoj računa, ili na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo.

Ova tarifa se primjenjuje od 01.07.2019. godine.

 


TARIFA VI

INTERNETSKO IZDANJE ZA 2019. GODINU

USLOVI ZA PRETPLATU
NA INTERNETSKO IZDANJE SLUŽBENIH GLASILA
 

  • Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori,
  • Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine i
  • Službene novine Kantona Sarajevo

 

Vrijeme trajanja pretplate

CIJENA PO KORISNIKU

 

1 pretplatnicka licenca

3 pretplatnicke licence

8 pretplatnickih licenci

12 pretplatnickih licenci

12 mjeseci

240 KM

640 KM

1530 KM

1980 KM

 
  • preko pedeset pretplatničkih licenci - po jednoj licenci 120,00 KM

U cijenu uračunat PDV 17% (preračunata stopa 14,53%)

Ova tarifa se primjenjuje od 01.07.2019. godine

Uplata se vrši u KM UNAPRIJED, za sve strana pravna i fizička lica u EUR-ima prema kursnoj-tečajnoj listi Centralne banke BiH ili u drugim stranim važećim valutama.


TARIFA VII

Cijena objavljenih oglasa u službenom dijelu glasila: opći akti, statuti, koncesije, ugovori i dr.

Cijena jedne stranice sa PDV-om

178,00 KM

1/2 stranice sa PDV-om

89,00 KM

1/4 stranice sa PDV-om

44,50 KM

jedan cm jednog stupca sa PDV-om

                                      4,00 KM

U cijenu je uračunat PDV 17% ( preračunata stopa 14,53% )

Za sve objave, uplate se vrše po ispostavljenoj fakturi u roku od petnaest dana u korist transakcijskoj računa, ili na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo.

Ova tarifa se primjenjuje od 01.07.2019. godine.