Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 50/18

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA PROCJENE UTICAJA PROPISA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU UPUTSTVA O SISTEMU RANOG UPOZORAVANJA NA POJAVU NOVIH PSIHOAKTIVNIH TVARI U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSEBNIM DODACIMA NA PLAĆU ZA PROFESIONALNA VOJNA LICA U MINISTARSTVU ODBRANE I ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU TEKUĆIH GRANTOVA ODOBRENIH MINISTARSTVU VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PODRŠKU SAJAMSKIM I DRUGIM MANIFESTACIJAMA I AKTIVNOSTIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU U SVRHU PROMOCIJE DOMAĆE PROIZVODNJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OBUKAMA U OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA

Službene novine Federacije BiH

broj 57/18

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
SPISAK GOTOVIH LIJEKOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U VETERINARSTVU, KOJIMA JE NA SNAZI ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMET U 2018. GODINI
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
POPIS OVLAŠTENIH LABORATORIJA S PRIPADAJUĆIM OVLAŠTENJIMA KOJA SU NA SNAZI U 2018. GODINI
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA RADNIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE MEĐUNARODNE ŠPEDICIJE U VEZI SA CARINJENJEM ROBE I O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA LICA KOJA SU POLOŽILA STRUČNI ISPIT
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 30/18

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PEDAGOŠKIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA OSNOVNU ŠKOLU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PEDAGOŠKIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA OSNOVNU ŠKOLU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PEDAGOŠKIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA OSNOVNU ŠKOLU

Međunarodni ugovori

broj 6/18

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ 2014. GODINE UZ KONVENCIJU O PRISILNOM RADU IZ 1930. GODINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O SAGLASNOSTI NA UVEĆANJE ZAJMA I PRIHVATANJU UVEĆANJA OBAVEZA PO UGOVORU O GARANCIJI (BANJALUKA - DOBOJ - FAZA 1) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I UGOVORA BROJ 2 O AMANDMANU NA UGOVOR O ZAJMU POTPISAN 26. APRILA 2012. GODINE (BANJALUKA - DOBOJ - FAZA 1), IZMEĐU JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANJALUKA I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!