Međunarodni ugovori, broj 1/19

SPORAZUM


O SMANJENJU CIJENA USLUGE ROMINGA U JAVNIM MOBILNIM KOMUNIKACIONIM MREŽAMA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA

Član 1.


Zemlje potpisnice se slažu da je neophodno dalje smanjenje cijena usluga rominga radi potpune pokrivenosti svih krajnjih korisnika u regionu Zapadnog Balkana.

Zemlje potpisnice se slažu da maksimalna maloprodajna cijena naknada za roming u regionu Zapadnog Balkana mora biti dovedena na nivo cijena u skladu sa pravilom "kao u domaćem prometu", to jest cijena koje odgovaraju pravilima "u romingu kao u domaćem prometu" primjenjivim u Evropskoj uniji, najkasnije do 1. jula 2021. godine. Zemlje potpisnice se slažu da će preduzeti sve potrebne pripremne radnje do ovog datuma.

Zemlje potpisnice se slažu da se uvede prijelazni režim za usluge rominga počevši od 1. jula 2019. godine.

Član 2.


Od 1. jula 2019. do 30. juna 2021. godine pružatelji usluga rominga u regionu Zapadnog Balkana mogu primjenjivati dodatnu naknadu pored domaće maloprodajne cijene za pružanje reguliranih maloprodajnih usluga rominga. Ne zaračunavaju se naknade za uspostavljanje poziva za regulirane roming pozive. Ukoliko postoje bilo kakve naknade za uspostavljanje poziva u domaćim maloprodajnim tarifama one će biti isključene iz reguliranih maloprodajnih tarifa rominga izračunatih u skladu sa ovim članom.

Tokom prijelaznog perioda iz stava 1., kada pružatelji usluga rominga u regionu Zapadnog Balkana budu primjenjivali dodatnu naknadu za korištenje reguliranih maloprodajnih usluga rominga, dužan je ispuniti sljedeće uslove (bez PDV-a):

(a) svaka dodatna naknada koja se primjenjuje za obavljene regulirane roming pozive, poslane regulirane SMS poruke u romingu i regulirane podatkovne usluge u romingu ne smije biti veća od 0,05 eura po minuti, 0,02 eura po SMS poruci i 0,025 eura po iskorištenom megabajtu; od 1. jula 2020. godine, svaka dodatna naknada koja se primjenjuje za regulirane podatkovne usluge u romingu ne smije biti veća od 0,015 eura po iskorištenom megabajtu;

(b) zbir domaće maloprodajne cijene i svake dodatne naknade koja se primjenjuje za obavljene regulirane roming pozive, poslane regulirane SMS poruke u romingu ili regulirane podatkovne usluge u romingu ne smije biti veća od 0,19 eura po minuti, 0,06 eura po SMS poruci i 0,18 eura po iskorištenom megabajtu. Ako je domaća maloprodajna cijena veća od maksimalne maloprodajne cijene rominga, primjenjuje se ta maksimalna maloprodajna cijena rominga, čak i ako se ne primjenjuje nikakva dodatna naknada;

(c) svaka dodatna naknada koja se primjenjuje na primljene regulirane roming pozive ne smije biti veća od maksimalne cijene završavanja poziva u mobilnoj mreži od 0,04 eura po minuti od 1. jula 2019. godine, 0,025 eura po minuti od 1. jula 2020. godine, 0,016 eura po minuti od 1. jula 2021. godine i nadalje.

Pružatelji usluga rominga ne primjenjuju nikakvu dodatnu naknadu na primljene regulirane roming SMS poruke ili na primljene roming glasovne poruke. Time se ne dovode u pitanje druge primjenjive naknade kao što su one za preslušavanje tih poruka.

Član 3.


Od 1. jula 2019. godine mobilni mrežni operateri u regionu Zapadnog Balkana dužni su ispuniti sve opravdane zahtjeve za veleprodajni pristup romingu pružateljima usluga rominga koji djeluju u regionu Zapadnog Balkana.

Od 1. jula 2019. do 30. juna 2021. godine maksimalna prosječna veleprodajna naknada za roming koju operater gostujuće mreže može zaračunati od pružatelja usluga rominga za pružanje reguliranih usluga rominga započetih u toj gostujućoj mreži, uključujući i troškove započinjanja, prijenosa i završetka, ne smije prelaziti 0,05 eura po minuti za regulirane pozive u romingu, 0,02 eura po SMS poruci za regulirane SMS poruke u romingu i 0,025 eura po megabajtu prenesenih podataka za regulirani podatkovni roming. Od 1. jula 2020. godine, maksimalna prosječna veleprodajna naknada za regulirane podatkovne usluge u romingu ne smije prelaziti 0,015 eura po megabajtu prenesenih podataka.

Od 1. jula 2021. godine maksimalna prosječna veleprodajna naknada za roming koju operater gostujuće mreže može zaračunati od pružatelja usluga rominga za pružanje reguliranih usluga rominga započetih u toj gostujućoj mreži, uključujući i troškove započinjanja, prijenosa i završetka, ne smije prelaziti 0,032 eura po minuti za regulirane pozive u romingu, 0,01 eura po SMS poruci za regulirane SMS poruke u romingu i 0,0077 eura po megabajtu prenesenih podataka za regulirani podatkovni roming. Maksimalna prosječna veleprodajna naknada za regulirane podatkovne usluge u romingu će se 1. januara 2022. godine smanjiti na 0,0006 eura po megabajtu, 1. januara 2023. godine na 0,0045 eura po megabajtu, 1. januara 2024. godine na 0,0035 eura po megabajtu, 1. januara 2025. godine na 0,003 eura po megabajtu i 1. januara 2026. godine na 0,0025 eura po megabajtu pa nadalje.

Član 4.


Regulatorna tijela za elektronske komunikacije u regionu Zapadnog Balkana (dalje u tekstu "Regulatori") odgovorna su za provedbu Sporazuma, uključujući reguliranje cijena završavanja poziva u mobilnoj mreži za regulirane pozive u romingu koji počinju i završavaju se unutar regiona Zapadnog Balkana na bazi reciprociteta sa cijenama koje su u skladu sa održivošću obaveza navedenih u članu 2., stav 2, tačka (a), i to najkasnije do 1. jula 2019. godine.

Maksimalne cijene završavanja poziva u mobilnoj mreži reguliranih poziva u romingu koji počinju i završavaju se u regionu Zapadnog Balkana ne smiju biti veće od: 0,04 eura po minuti od 1. jula 2019. godine, 0,025 eura po minuti od 1. jula 2020. godine, 0,016 eura po minuti od 1. jula 2021. godine pa nadalje.

Član 5.


Od 1. jula 2021. godine pružatelji usluga rominga u region Zapadnog Balkana neće naplaćivati nikakvu dodatnu naknadu osim domaćih maloprodajnih cijena za korisnike roming u regionu Zapadnog Balkana za bilo koje upućene ili primljene regulirane pozive u romingu, za bilo koje poslane regulirane SMS poruke u romingu i za bilo koje regulirane korištene podatkovne usluge u romingu uključujući MMS poruke, niti ikakvu opću naknadu za omogućavanje korištenja terminalne opreme ili usluge u inostranstvu.

Pružatelji usluga rominga mogu primijeniti "politiku pravednog korištenja" na potrošnju reguliranih maloprodajnih usluga rominga koje se pružaju u skladu s primjenjivim domaćim nivoom maloprodajne cijene kako bi se spriječilo da korisnici rominga prekomjerno ili u svrhu zloupotrebe upotrijebe regulirane maloprodajne usluge rominga, poput toga da korisnici rominga upotrebljavaju takve usluge u zemlji potpisnici koja nije zemlja potpisnica njihovog domaćeg pružatelja usluga za potrebe koje nisu potrebe povremenih putovanja.

Svakom politikom pravedne upotrebe korisnicima pružatelja usluga rominga omogućava se potrošnja količine reguliranih maloprodajnih usluga rominga po primjenjivim domaćim maloprodajnim cijenama koje su usklađene s njihovim tarifnim planovima i u skladu su s pravilima navedenim od strane svake zemlje potpisnice.

U posebnim i iznimnim okolnostima, s ciljem osiguranja održivosti svog domaćeg modela naplate, ako pružatelj usluga rominga ne može osigurati povrat sveukupnih stvarnih i projiciranih troškova pružanja reguliranih usluga rominga, iz sveukupnih stvarnih i projiciranih prihoda od pružanja takvih usluga, takav pružatelj usluga rominga može podnijeti zahtjev za odobravanje primjene dodatne naknade, u skladu sa pravilima navedenim od strane svake zemlje potpisnice. Takva dodatna naknada primjenjuje se samo u mjeri u kojoj je to potrebno za povrat troškova pružanja reguliranih maloprodajnih usluga rominga, uzimajući u obzir primjenjive maksimalne veleprodajne naknade.

Svaka dodatna naknada za regulirane maloprodajne usluge rominga u regionu Zapadnog Balkana ne smije prelaziti maksimalne veleprodajne naknade u skladu s članom 3., stav 3., i, za primljene regulirane pozive u romingu maksimalne cijene završavanja poziva u mobilnoj mreži u skladu s članom 2., stav 2., tačka (c).

Maksimalne cijene iz člana 2., stav 2, točka (b) primjenjuje se na sve regulirane maloprodajne usluge rominga koje pružatelji roming usluga pružaju korisnicima roming usluga u regionu Zapadnog Baklana.

Član 6.


Zemlje potpisnice će do 1. jula 2019. godine usvojiti sve izmjene i dopune zakona i/ili podzakonskih akata o elektronskim komunikacijama, koje su neophodne za postizanje ciljeva ovog sporazuma, uključujući i usklađivanje nivoa politike zaštite potrošača sa standardima koji su na snazi unutar EU.

Izmjene i dopune zakona i/ili podzakonskih akata potrebnih kako bi se osigurala primjena pravila politike fer upotrebe, pravila o provedbi održivog mehanizma odstupanja i uvjeta transparentnosti koji odgovaraju istim pravilima koja se primjenjuju u Evropskoj uniji, jedinstvene su u svim zemljama potpisnicama i zemlje potpisnice dužne su usvojiti ih najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Član 7.


Provedbu Sporazuma koordinira tijelo koje uspostave predstavnici Regulatora.

Regulatori će postići neophodnu koordinaciju u provedbi Sporazuma na način da primjena obaveza u regionu Zapadnog Balkana stupa na snagu na dan koji je naveden u stavu člana 1., stav 3.

Član 8.


Regulatori i operateri elektronskih komunikacija snose troškove svojih aktivnosti poduzetih u cilju provedbe Sporazuma.

Član 9.


Regulatori redovno razmjenjuju informacije o aktivnostima poduzetim u cilju provedbe Sporazuma.

Član 10.


Predstavnici Regulatora sastaju se najmanje jednom godišnje kako bi se konsultirali i razmotrili primjenu Sporazuma, odredili prioritete za predstojeći period u cilju preduzimanja zajedničkih radnji, ukoliko je to potrebno, i usaglašavanja zajedničkih stavova po pitanju domaćih i evropskih organizacija nadležnih za elektronske komunikacije, te po pitanju operatera elektronskih komunikacija.

Član 11.


Svaka zemlja potpisnica može se povući iz Sporazuma šest mjeseci nakon što drugim zemljama potpisnicama dostavi obavijest o povlačenju.

Sporazum može biti predmetom revidiranja u slučaju izmjene i dopune relevantnog propisa EU i/ili ukoliko je to neophodno radi daljeg usklađivanja najvećih cijena završavanja poziva u mobilnoj mreži i/ili veleprodajnih naknada za regulirane roming usluge u cilju postizanja ciljeva navedenih u članu 1., stav 2.

Član 12.


Ovaj Sporazum zamjenjuje "Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija iz Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije, Crne Gore i Republike Srbije" potpisan 29. septembra 2014. i to od 1. jula 2019. godine.

Član 13.


Sporazum je zaključen u šest primjeraka na engleskom jeziku, a svaka zemlja potpisnica zadržava jedan primjerak.

Član 14.


Sporazum stupa na snagu na dan potpisivanja i primjenjuje se od 1. jula 2019. godine.

Mjesto i datum potpisivanja: Beograd, 4. aprila 2019.

Za Bosnu i Hercegovinu,

Za Republiku Albaniju

Saša Dalipagić, zamjenik ministra komunikacija i prometa

Dorina Cincari, zamjenik ministra infrastrukture i energetike

___________________

___________________

Za Kosovo*,

Za Republiku Sjevernu Makedoniju

Valdrin Lluka, ministar za ekonomski razvoj

Damjan Manchevski, ministar za informaciono društvo i upravu

___________________

___________________

Za Crnu Goru

Za Republiku Srbiju

Dragica Sekulić, ministar ekonomije

Rasim Ljajić, zamjenik premijera i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija

___________________

___________________

 * Ovim nazivom ne dovode se u pitanje stavovi o statusu te je on u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br. 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!