Međunarodni ugovori, broj 1/19

MEMORANDUM


O RAZUMIJEVANJU O PLANIRANJU UNAPREĐENJA THINK TANK SARADNJE IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE

Član 1.


Strane će pojačati međusobne posjete i komunikaciju, razmijeniti iskustva i stavove i izraditi planove za unapređenje saradnje između think tankova dviju država u širem dijapazonu oblasti.

Član 2.


Strane će zajednički insistirati na uspostavljanju mehanizma stabilne saradnje i redovnih poslovnih kontakata između think tankova dviju država.

Član 3.


Strane će zajednički organizirati ili podsticati think tankove dviju država da organiziraju forume, seminare i okrugle stolove.

Član 4.


Strane će sarađivati na unapređenju međusobnih posjeta i razmjena, kao što su sastanci o pitanjima od zajedničkog interesa i stručne konsultacije između think tankova dviju država.

Član 5.


Strane će sarađivati na unapređenju zajedničkih istraživačkih projekata od zajedničkog interesa i razmjene relevantne stručne literature i druge istraživačke dokumentacije između think tankova dviju država.

Član 6.


Strane će podsticati think tankove dviju država da zajednički objavljuju akademske radove i da putem raznih kanala publiciraju svoja akademska postignuća.

Član 7.


Svaki zajednički program i finansijska sredstva potrebna za isti se razmatraju na osnovu svakog pojedinačnog slučaja i potvrđuju protokolom kojeg potpisuju Strane u okviru ovog Memoranduma.

Član 8.


Svaka od Strana može zatražiti u pisanom obliku i putem diplomatskih kanala reviziju ili izmjenu ovog Memoranduma.

Svaka revizija ili izmjena koju dogovore obje Strane dostavlja se u pisanom obliku i čini dio ovog Memoranduma. Takve izmjene i dopune stupaju na snagu na dan koji odrede obje Strane.

Član 9.


Ovaj Memorandum stupa na snagu danom potpisivanja i ostaje na snazi 5 godina. U slučaju da bilo koja od Strana ima namjeru raskinuti ovaj Memorandum, ta Strana obavještava drugu Stranu najmanje tri mjeseca prije njegovog isteka, putem pisanog obavještenja.

U slučaju raskida, relevantne odredbe ovog Memoranduma ostaju na snazi u pogledu zajedničkih programa koji su započeti u skladu sa ovim Memorandumom, ali ne i završeni u vrijeme prestanka važenja istog.

Sačinjeno u Sarajevu dana 17.04.2019. godine u dva originalna primjerka na bosanskom, hrvatskom, srpskom, engleskom, i kineskom jeziku pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i HercegovineUred za informiranje Državnog vijeća Narodne Republike Kine


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!